Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-i meserret

Eserin künyesi

Bestecisi vegüfte şairi: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makâmı: Bûselik makâmı
Usûlü: Yürük semâî usûlü
Formu: Yürük semâî formu

Sözleri

Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-i meserret
Olsun dil-i şâhâne de pür-nûr-i meserret
A’dâsını berbâd ü perîşân ede Mevlâ
Dâim ede Hak zâtını Mansûr-u meserret

Türkçe karşılığı
Dünyâ, bu şenlikle bayındır olmakta ve sevinçle dolmakta.
Dünyâya bunu yaşatan padişahın gönlü de nurla ve sevinçle dolsun.
Allah, onun düşmanlarını berbat ve perişan etsin; yüce kişiliğini daima üstün ve sevinçle dolu kılsın.

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Buselik)

Notası

Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-i meserret notası - 1
Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-i meserret notası - 2