Dehr olmada bu sur ile ma’mur-i meserret yürük semaisi

Sözleri

Dehr olmada bu sûr ile ma’mûr-i meserret
Olsun dil-i şâhâne de pür-nûr-i meserret
A’dâsını berbâd ü perîşân ede Mevlâ
Dâim ede Hak zâtını Mansûr-u meserret

Türkçe karşılığı:
Dünyâ, bu şenlikle bayındır olmakta ve sevinçle dolmakta.
Dünyâya bunu yaşatan padişahın gönlü de nurla ve sevinçle dolsun.
Allah, onun düşmanlarını berbat ve perişan etsin; yüce kişiliğini daima üstün ve sevinçle dolu kılsın.

Eserin künyesi

Beste ve güfte: Hammâmîzâde İsmail Dede Efendi
Makam: Bûselik makamı
Usûl: Yürük semâî usûlü
Form: Yürük semâî formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral Uğurlu - Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-ı meserret

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Radyo Programı (Buselik)

Notası

Dehr olmada bu sûr ile ma'mûr-i meserret notası