Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem

Eserin künyesi

Besteleyen: Gevrekzâde Mustafa Fâzıl Ağa
Sözünü yazan: Ârif Hikmet Dede
Makamı: Hümâyûn makâmı
Usûlü: Ağır çember usûlü
Formu: Beste formu

Sözleri

Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem
Âteş-i aşkınla sûzân olduğum demdir bu dem
Dîde-i insâf ile baksan n’olursun hâlime
Şerhadâr-ı tîr-i hicrân olduğum demdir bu dem

Video yorumları

Bekir Sıdkı Sezgin

Bekir Sıdkı Sezgin-Hasret-i ruyinle giryan olduğum demdir bu dem

Notası

Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası - 1
Hasret-i rûyinle giryân olduğum demdir bu dem notası - 2

Yorumunuz