Resm-i sur oldu müheyya şad-ü handan vaktidir karı

Sözleri

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd-ü handân vaktidir
Bezm-i zevke hâzır oldular ki ihsân vaktidir
Zevk-u şevk-i pâdişâhîdir cihân şâkir gerek
Bir teşekkür bezmine hâzır ola ins ü melek
Sûr-i şâhîdir meserret vaktidir tebrîk için
İctimâ’-ı neyyîreyn eyler safâsından felek

Türkçe karşılığı:
Şenlik törenleri hazır oldu, sevinç ve gülme vaktidir.
Zevkli toplantıya hazır olundu ki iyiliklerin vaktidir.
Dünyâ, padişahlara yaraşır bir zevk ve sevinçle doldu, şükredilmesi gerek.
İnsanlar ve melekler, bir teşekkür toplantısına hazır olmalı.
Tebrik için şahlara lâyık bir şenlik ve sevinç vaktidir.
Gökler, safasından ayla güneşi bir araya getirir.

Eserin künyesi

Beste: Dellâlzâde İsmail Efendi
Güfte: Mehmet Şâkir Dede
Makam: Ferahnâk makamı
Usûl: Muhammes usûlü
Form: Kâr formu

Video yorumları

Merâl Uğurlu

Meral UĞURLU-Resm-i Sûr Oldu Müheyyâ Şâd-u Handan Vaktidir (FERAH NAK)R.G.

S. U. Devlet Konservatuarı Klasik Türk Musikisi Topluluğu

Ferahnâk Muhammes Kâr

Notası

Resm-i sûr oldu müheyyâ şâd ü handân vaktidir notası