Nâyî Said Dede

Beşiktaş Mevlevîhânesi şeyhi Trablus’lu Mahmud Dede Efendi’nin oğlu olan, Türk bestekârı ve ney ustası Nâyî Said Dede, İstanbul’da dünyâya gelmiştir. Babası Mahmud Dede, 1817 yılında kayın babası Hatcat Yûsuf Zühdî Dede’nin ölümü üzerine, Beşiktaş Şeyhi olmuş ve 2 yıllık şeyhlikten sonra 1819 yılında ölmüştür.

Yerine, oğlu Said Dede daha çok genç olduğu için, Ermenek Mevlevî-hânesi şeyhinin oğlu, Mehmed Kadri Dede getirilmiştir. Kadri Dede, Said Dede’yi himayesine almış ve iyi yetişmesi için büyük gayret göstermiştir.

Bilhassa ney virtüozu olarak parlamış ve uzun müddet Mevlevî-hâne’nin neyzen başılığını yapmıştır. 1851 yılında Kadri Dede’nin ölümüyle, şeyh olmuş ve 2 yıl şeyhlikten sonra ölmüştür.

Beşiktaş Mevlevî-hânesî hazîresine gömüldüyse de, bu dergâh önce Maçka’ya, sonra da Eyüp’de Bahâriye’ye nakledilince, kabristanı da oraya nakledilmiş ve Bahâriye’deki türbesine konulmuştur. Kaynak: neyzenim.com

Bir yanıt yazın