Mehmet Hafid Bey

Teşrifatçı Köse Âkif Efendi-zâde Sa’d Bey’in oğlu olan Mehmet Hafîd Bey, 1850 (1267) yılında İstanbul’da dünyâya gelmiştir.

Rüşdî Mektebi’nde, Mahrec-i Aklâm’da ve Lisan Mektebi’nde Öğrenim görmüş, özel hocalardan Farsça tahsil etmiştir.

1869 yılında Dîvân-ı Ahkâm-ı Adliye Mazbata Odası’nda göreve başlamış, 1872 yılında da Mahkeme-i İbtidâ’iyye zabt kâtibi olmuştur. Kitabetin lağvından sonra, Mazbata Odası’na dönmüştür.

1876 yılında İstinaf mahkemesi hukuk kısmı kalemi müdüriyetine, bir sene sonra o kalemin zabıt kitabetine, 1884 yılında da İçel Müdde’î-i Umîmî muavinliğine atanmış, 1885 yılında istifa etmiştir. Kendisine 1890 yılında sâlise rütbesi ve beşinci rütbe Mecîdî nişanı verilmiştir.

Mehmet Hafîd Bey, Geçici olarak İstanbul Bidayet Mahkemesi ceza dairesi müstantıklığına, daha sonra o mahkemenin müdde’î-i umûmî muavinliğine ve 1895 yılında da İstanbul Bidayet Mahkemesi azalığına tâyin edilmiştir.

1809 yılında görevden alınmış ve emekli edilmiştir. 1920 (1338) yılında İstanbul’da vefat etmiş ve Rumelihisarı Kabristan’ına defnedilmiştir. Orta boylu, biraz seyrek sakallı olan Mehmet Hafîd Bey’in zamanın gazete ve dergilerinde manzumeleri görülmektedir. Kerbelâ hadisesine dair Meşhed-i Mihr-i Cemâl adında manzum bir eser yazmış, ancak eser basılamamıştır. Kaynak: turkedebiyatiisimlersozlugu.com

Bir yanıt yazın