Veysî – Kadı Üveys Efendi

Veysî - Kadı Üveys Efendi

1561 yılında Alaşehir – Manisa’da dünyâya gelen şair ve yazar Veysî’nin asıl adı, Üveys bin Mehmed’dir. Kadı Mehmed Efendi ile şair Makâlî Mustafa Bey’in (ölümü Hicri 992 – Miladi 1584) kız kardeşinin oğludur. İlk eğitimine, doğum yeri olan Alaşehir’de başlamış, İstanbul’da Salih Molla Efendi’den mülâzemet almıştır.

  • Hicri 992 – Miladi 1584 – 1585 yılında, Anadolu sadrı olan Molla Ahmed Efendi’nin sohbetlerine katılmış, vezir Emir Mehmed Paşa’nın Mısır valiliği sırasında, divan katipliği görevini üstlenmiştir.
  • Hicri 1004 – Miladi 1595 – 1596 yılından itibaren; Aksihar, Tire kazalarında kadılık, Aydın Saruhan’da mal müfettişliği yapmıştır.
  • Hicri 1012 – Miladi 1603 – 1604 yılında, Siroz, Rodosçuk kazalarında görev almış, vezir Ali Paşa’nın Macaristan seferi sırasında, ordu kadısı olmuştur. Bir süre, Priştine’de de görev yapmıştır.
  • Hicri 1019 – Miladi 1610 – 1611 yılında, Tırhala, Eğriboz ve İnebahtı kazalarını denetlemeye ve vergi tahsiline gitmiştir.
  • Üsküp kadılığına, yedi kez getirilip, azledilmiş ve 14 Ağustos 1628 (Hicri 14 Zilhicce 1037) tarihinde, 68 yaşındayken, Üsküp’te vefat etmiştir. Mezarı, İstanbul – Üsküdar’dadır.

Mehmed Süreyya’ya göre mezartaşında “Veysî ki olmuş idi tagazzülde bî-bedel / Ta’yîn-i sâl-i fevtine tarihdir gazel” beyti yazılıdır. Bursalı Mehmed Tahir ise, mezarını ziyaret ettiğini ve şu beytin yazıldığını ifade etmiştir: Didi ahbâbın biri târihini / Cân-ı Veysî gitti bâb-ı cennete Kaynak: tr.wikipedia.org

Yorumunuz