Veysî - Kadı Üveys Efendi

1561 yılında Alaşehir – Manisa’da dünyâya gelen şair ve yazar Veysî’nin asıl adı, Üveys bin Mehmed’dir. Kadı Mehmed Efendi ile şair Makâlî Mustafa Bey’in (ölümü Hicri 992 – Miladi 1584) kız kardeşinin oğludur.

İlk eğitimine, doğum yeri olan Alaşehir’de başlamış, İstanbul’da Salih Molla Efendi’den mülâzemet almıştır.

Hicri 992 – Miladi 1584 – 1585 yılında, Anadolu sadrı olan Molla Ahmed Efendi’nin sohbetlerine katılmış, vezir Emir Mehmed Paşa’nın Mısır valiliği sırasında, divan katipliği görevini üstlenmiştir.

Hicri 1004 – Miladi 1595 – 1596 yılından itibaren; Aksihar, Tire kazalarında kadılık, Aydın Saruhan’da mal müfettişliği yapmıştır.

Hicri 1012 – Miladi 1603 – 1604 yılında, Siroz, Rodosçuk kazalarında görev almış, vezir Ali Paşa’nın Macaristan seferi sırasında, ordu kadısı olmuştur. Bir süre, Priştine’de de görev yapmıştır.

Hicri 1019 – Miladi 1610 – 1611 yılında, Tırhala, Eğriboz ve İnebahtı kazalarını denetlemeye ve vergi tahsiline gitmiştir. Üsküp kadılığına, yedi kez getirilip, azledilmiş ve 14 Ağustos 1628 (Hicri 14 Zilhicce 1037) tarihinde, 68 yaşındayken, Üsküp’te vefat etmiştir. Mezarı, İstanbul – Üsküdar’dadır.

Mehmed Süreyya’ya göre mezartaşında “Veysî ki olmuş idi tagazzülde bî-bedel / Ta’yîn-i sâl-i fevtine tarihdir gazel” beyti yazılıdır. Bursalı Mehmed Tahir ise, mezarını ziyaret ettiğini ve şu beytin yazıldığını ifade etmiştir: Didi ahbâbın biri târihini / Cân-ı Veysî gitti bâb-ı cennete Kaynak: tr.wikipedia.org

Bir yanıt yazın