Nakış formu nedir?

Sözlükte “süsleme, işleme” anlamına gelen nakş kelimesi, Türk mûsikisinde beste, semâi gibi büyük formların çeşitlerini ayırmak için kullanılmıştır. Klasik Türk mûsikisi formlarından beste, ağır semâi ve yürük semâiler, murabba ve nakış olmak üzere iki temel yapı üzerine bestelenmiştir.

Genellikle gazel formundaki bir şiirin matla ve makta beyitlerinden meydana gelen murabbalarda birinci, ikinci ve dördüncü mısralar aynı, miyanhâne (miyan) adı verilen ve makam geçkisi yapılan üçüncü mısra ise ayrıca bestelidir.

Murabbalarda her bir mısradan sonra tekrar edilen, bestesi mısralardan farklı “terennüm” denilen bir bölüm de yer alır. Dört hâneli oldukları için murabba adı verilen beste ve semâilerden besteler için “murabba beste” tabiri kullanılırsa da ağır ve yürük semâiler için murabba ifadesi kullanılmaz.

Nakış beste ve semâilerin kuruluş yapısı murabba biçiminden farklıdır. Güfteleri yine genellikle bir gazelin iki beytinden meydana gelmesine rağmen, nakışlarda bu dört mısraın bestelenişi murabbalara göre değişiktir.

Nakış beste ve semâilerde birinci, ikinci ve makam geçkisi yapılan üçüncü mısralar ayrı, dördüncü mısra ikinci mısra ile aynı besteli olup iki mısradan sonra gelen terennüm de ayrıca bestelidir. Nakışlarda terennüm farklı bir özellik taşır.

Melodik ve ritmik yapısıyla âdeta başka bir eser hissi verecek derecede özenli olan bu terennümlerde genellikle lafzî terennümün kullanıldığı, bazan terennümün vezinli ve kafiyeli beyitlerle yapıldığı, bazı nakış ağır ve yürük semâilerin terennümlerinde de usul geçkilerinin bulunduğu görülmektedir.

Yine bazı nakışlar meyansız olabilir. Bu durumda üçüncü ve dördüncü mısralar birinci ve ikinci mısraların besteleriyle okunur ve ardından gelen terennümle eser sona erer. Böyle nakışlarda terennüm parlaklığının ayrıca bir meyana ihtiyaç bıraktırmadığı anlaşılmaktadır. Son iki mısraın okunmadığı nakışlar da bulunmaktadır. Nakışlar (beste, ağır semâi ve yürük semâi) dört hâneli olmayıp iki hâneli eserlerdir ve yapı şemaları şöyledir:

1. mısra A
2. mısra B

Terennüm C

1. hâne zemin

1. mısra A
2. mısra B 1. hâne

Terennüm C

Meyansız ise,

3. mısra D
4. mısra B 2. hâne meyan

Terennüm C

3. mısra A
4. mısra B 2. hâne

Terennüm C

Nakışlar bu yapıları ile murabbalara göre daha kısa eserlerdir. Beste ve semâilerin başında “murabba” veya “nakış” sıfatı yoksa, o eserin murabba biçiminde olduğu anlaşılır. Ancak Türk mûsikisinde “nakış”lığı belirtmek için bu sıfatın beste ve semâilerin başına konulması (nakış beste, nakış ağır semâi, nakış yürük semâi gibi) bir gelenek halinde yerleşmiştir.

Ayrıca nakış bestelerin çoğunun lenk fahte usulüyle ölçülmesinden dolayı, bu usul âdeta nakış bestelerin geleneksel usulü durumuna gelmiştir. Ancak diğer usullerle yapılan nakış besteler de vardır.
Kaynak: islamansiklopedisi.info

Bir yanıt yazın