Rıfat Bey

Rıfat Bey, 1820 yılında İstanbul’da dünyâya geldi. Babası Tanburî Keçi Ârif Mehmed Ağa, annesi Dede Efendi‘nin büyük kızı Hatice Hanım’dır. Genç yaşta Enderûn’da, yani Osmanlı sarayının eğitim merkezinde öğrenim gördü.

Padişahın yakın çevresindeki görevliler anlamına gelen musâhipler arasına seçildi. Sarayın başmüezzini, Enderûn’un üstad musiki hocası, Fasl-ı Hümâyun adı verilen, padişahın fasıl topluluğunun ser-hânendesi oldu.

Saraydaki musiki merkezinin Türk Musikisi bölümünün müdürlüğünü yaptı. Mevlevî olan Rıfat Bey, çok güzel bir sese sahipti. Muhayyerkürdî makâmını ilk defa kullanan bestekârdı. İki yüz seksen kadar eseri günümüze ulaşmıştır.

Bir yanıt yazın