Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi

İstanbul’da dünyâya gelen Kömürcüzâde Hâfız Mehmed Efendi, mûsiki tarihimizde, Kömürcüzâde Mehmed Efendi ismiyle de anılmaktadır.

Enderûn’dan yetişerek, Sultan III. Selim ile Sultan II. Mahmud‘a musâhib olmuş ve mûsiki hocalığı yapmıştır. İyi bir hanende olarak fasıllara katılmış ve Kadıasker Mustafa İzzet Efendi‘ye de hocalık yapmıştır.

II. Mahmud’un Mustafa İzzet Efendi için idam emrini verdiği günlerde, olayların çözümlenmesinde önemli bir rol oynamıştır.

“III. Selim Okulu”nun bu büyük bestekârı, yaşadığı çağın sanat anlayışında çok güzel eserler bestelediyse de, bunların çoğu unutulmuştur.

Sultan III. Selim’in düzenlemiş olduğu, Şevk-efzâ makâmından Dede Efendi ile bir takım hazırlayarak padişaha sunmuştur.

Hüzzam makâmındaki bestesi, bu formun en güzel, en sanatlı eserlerindendir. Mûsiki repertuvarımızda; beş beste, dört semâi ve sekiz şarkısı bulunmakta ve 1885 yılında, İstanbul’da vefat ettiği tahmin edilmektedir. Kaynak: eksd.org.tr

Bir yanıt yazın