Nota ve değerleri nedir?

İlk Türk musikisi nota yayınlarının, 1875 yılında başladığı bilinmektedir.

1876 yılında notacı Emin Efendi kendi adına 350 yaprak kadar nota yayınlamıştır. Daha sonra Arşak Çömlekçiyan, İskender Kudmani, Daruttalim-i Musiki Cemiyeti ve Muâllim İsmail Hakkı Bey de pek çok nota ve fasıl dergileri yayınlamışlardır.

Bu Nota yayınları ikişer yaprak halinde veya makamlara göre hazırlanmış fasıl notalarıdır. Fasıl fasküllerinin tespit edilebilenleri 180 kadardır.

Ayrı yayımcılar aynı makamları hazırladıkları için bu sayı 180 e yükselmiştir. Makam adedi bakımından düşünülürse, bu rakam 50 civarına iner.

Her yayımcı kendi baskılarının en doğru olduğunu iddia ederler ve bunu da fasılların arkasına veya 2 yaprak olarak basılan notaların arka sayfalarında belirtirlerdi.

nota değerleri

Burada ilk paragraf şöyledir: “Şimdiye kadar tab ve neşr olunan muhtelif makamata aid fasıllar, eski ve yeni şarkılar asıllarına nazaran pek değişik olarak notaya alındıklarından, hemen ekserisinin yanlış olduğuna umumi bir kanaat hasıl olmuşdur. Hatta bağzı heyet-i ilmiyelerce biltedkik tab ve neşr olunan asar-ı nefise doğru olarak kabul etmek zaruri iken, maalesef bunların dahi yanlışlığından bahs ediliyor.

Kısaca bizim yayınlarımız en doğrusudur denmek isteniyor. Fakat bu telâş maalesef büyük bir kaosa dönüşüyor. Her yayınevi, kendi notasının doğru olduğunu iddia ediyor ve ortalıkta birbirinden farklı pek çok nota dolaşıyor.

Türk musikisinin en büyük problemlerinden biri budur. 1975 yılına kadar Türk Musikisi Konservatuarı kurulamamıştır. Konuya ciddi ve ilmi olarak eğilecek bir kurum yoktur. T.R.T. de bu konuda hem biraz ketumdur, (yani biraz içine kapanıktır) hem de aynı problemleri yaşamaktadır. Üzerinde T.R.T. Repertuar no’su bulunan T.R.T. kaynaklı notalar, “en sağlamıdır” diye yaygın bir kanaat oluşmuştur. Ama biraz incelendiği takdirde, bu notaların da eksik veya hatalı oldukları görülür. M. Reşat Önal


Nota nedir?

Seslerin incelik, kalınlıkları ile sürelerini gösteren işaretlere denir. Porte üzerinde her bir nota, farklı yerlere (çizgi üzerine veya aralığa) ve farklı biçimlerde yazılır. Her bir nota harflerle de gösterilir.

NOTAHARFİ
DOC
RED
E
FAF
SOLG
LAA
B

Nota değerleri:
En büyük birim, tam sestir ve birlik nota denir. Bu sesin/notanın yarısına ½ lik nota kısaca: ikilik nota denir. Buradaki bir ve bölü kelimeleri okunmaz. İkilik notanın yarısına ¼ lük, yani dörtlük nota denir. Dörtlük notanın yarısına 1/8 lik yani sekizlik nota denir. Sekizlik notanın yarısına 1/16 lık yani onaltılık nota denir.

Nota işaretleri:

nota degerleri
nota isaretleri

Nokta: Önüne geldiğin notanın değerini, o notanın değerinin yarısı kadar uzatır.

Ders 1 Nota Değerleri & Nota Yerleri

Notalara karşılık gelen suslar:

nota sus
Sus değerleri
es isaretleri

Bir yanıt yazın