Bir melek sîmâ perî gördüm der-i meyhânede

Bestesi Hacı Ârif Bey‘e, güftesi Mehmet Hafîd Bey‘e ait olan, uşşak makâmı, aksak usûlündeki şarkı.

Sözleri

Bir melek sîmâ perî gördüm der-i meyhânede
Kalmadı gamdan eser asla dil-i dîvânede
Var imiş bir başka hâlet sohbet-i mestânede
Gözlerim sâkîde kaldı ellerim peymânede

Her kadeh ihyâ-yı rûh eyler deminde neş’e var
Çekmeye câm-ı hayâtın ben gibi bir teşne var
Sözlerinde başka tesir gözlerinde işve var
Gözlerim sâkîde kaldı ellerim peymânede

Video yorumları

Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca

Alâeddin Yavaşça ~ Bir melek sîma perî gördüm der i meyhânede

Emel Sayın

Emel Sayın - Bir melek sîmâ perî gördüm der-i meyhânede

Kadri Şarman

Kadri ŞARMAN-Bir Melek Sîmâ Perî Gördüm Der-i Meyhanede (UŞŞAK)R.G.

Notası

Bir melek sîmâ perî gördüm der-i meyhânede notası

Yorumunuz